Naše

Obchodní podmínky

I. Objednávka zboží

 1. Objednání dodávky zboží provádí kupující prostřednictvím objednávky. Objednávka je činěna zpravidla písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje objednávka doručená prodávajícímu faxem, poštou nebo e-mailem.
 2. Objednávka se považuje za akceptovanou ze strany prodávajícího zpravidla okamžikem, kdy prodávající tuto písemně potvrdí a fotokopii potvrzené objednávky pošle zpět kupujícímu. Objednávka se považuje za akceptovanou též v případě, jestliže prodávající objednávku nejpozději do 30 dnů neodmítne, a to osobně, telefonicky, nebo oznámením zaslaným kupujícímu.
 3. Termín dodání zboží bude určen v akceptaci objednávky a činí zpravidla 5 dnů u zboží, které je na skladě prodávajícího a 5 týdnů u zboží, které je nutno vyrobit.
 4. Kupující je oprávněn zrušit objednávku akceptovanou prodávajícím písemným oznámením doručeným prodávajícímu nejpozději 2 dny před sjednaným termínem dodání zboží. V takovém případě má prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši 50 % z ceny objednaného zboží, jehož koupě byla stornována a dále nárok na úhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním.
 5. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů, jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
 6. Prodávající je oprávněn již akceptovanou objednávku zrušit, pokud její realizaci zabránila, zabraňuje, nebo bude zabraňovat skutečnost v době akceptace neznámá, popř. vyšší moc. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout i bez udání důvodu.
 

II. Místo a termín dodání zboží

 1. Kupující se tímto zavazuje objednané zboží převzít. Kupující nemůže zboží odmítnout, ledaže by tomu bránil nesoulad mezi dodacím listem a skutečností. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího listu. V případě dodatečného zjištění rozporu mezi množstvím zboží skutečně dodaným a uvedeným na dodacím listu již nelze případnou reklamaci provést.
 2. Dodání zboží je realizováno následujícími způsoby:
  • Osobní odběr – kupující obdrží zboží přímo ve skladě prodávajícího. Osobní odběr se uskutečňuje v rámci prodejní doby. Zboží je předáno oproti podpisu dodacího listu.
  • Dovoz dopravou prodávajícího – zboží je dodáno na adresu uvedenou v objednávce v požadovaném termínu a předáno oproti podpisu dodacího listu. Kupující je povinen zajistit součinnost při vykládání zboží. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady na přepravu dodaného zboží.
  • Zásilky poštou /na dobírku/ – náklady na balení zboží a poštovné hradí kupující. Dodávka je splněna předáním zboží uvedenému přepravci. Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení dodací lhůty tohoto přepravce.
  • Zásilky expresní službou – náklady na dopravu hradí kupující. Dodávka je splněna převzetím zboží expresní službou přičemž prodávající nenese odpovědnost za nedodržení dodací lhůty dané expresní služby.
   Při převzetí zásilky od dopravce je kupující povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u dopravce. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně písemně vyrozumí prodávajícího a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že kupující s dopravcem výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.
 3. Zboží bude kupujícímu dodáno v termínu stanoveném akceptovanou objednávkou. Pokud takový termín stanoven není, sjednává se termín v sortimentu, vzdálenosti, okolnostech, místě a čase obvyklý.
 

III. Cena

 1. Kupní cena zboží je stanovena aktuálně platným ceníkem prodávajícího. Prodávající je oprávněn průběžně dle svého uvážení ceník měnit, a to svým jednostranným rozhodnutím. Prodávající na vyžádání sdělí kupujícímu aktuální cenu včetně všech přirážek a slev.
 2. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši 0 – 100% hodnoty zakázky vč. DPH. Po jejím zaplacení zašle prodávající kupujícímu spolu se zbožím daňový doklad.
 

IV. Platební podmínky

 1. Úhrada kupní ceny je možná v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajícího. Nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu je podstatným porušením smlouvy.
 2. V případě platby v hotovosti je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v částce nebo čase se sjednává úrok z prodlení specifikovaný v daňovém dokladu. Pokud není výše úroku stanovena, sjednává se jeho výše na 0,05% denně.
 

V. Záruka

 1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost tím, že délka záruční doby u zboží je v souladu s Občanským zákoníkem, pokud na konkrétní zboží nevystaví prodávající záruku delší nebo kratší.
 2. V případě výskytu domnělé vady zboží v záruční době je kupující oprávněn tuto písemně reklamovat. V reklamaci uvede popis vady, číslo faktury, na základě které bylo zboží dodáno, název zboží dle faktury a reklamované množství. Reklamované zboží zašle kupující spolu s vyhotoveným reklamačním protokolem prodávajícímu k posouzení. V případě nedodržení jakékoliv z těchto podmínek (uvedených v odst.2) se nejedná o reklamaci.
 3. Prodávající zpravidla ve lhůtě 30 dnů od obdržení reklamace posoudí reklamované vady zboží. Shledá-li reklamaci za důvodnou, pak dle svého uvážení:
  • poskytne kupujícímu nové zboží v rozsahu uplatněné reklamace
  • poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny
  • reklamované zboží opraví na své náklady
  • svolí k odstoupení od smlouvy.
 4. Poskytnutá záruka se nevztahuje na:
  • přirozené opotřebení
  • vady zboží, které byly důvodem k poskytnutí slevy z kupní ceny
  • vady zboží vzniklé při neodborné manipulaci, špatným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým či chemickým poškozením, a to bez ohledu na to zda vznikly v důsledku jednání kupujícího či třetí osoby
  • vady zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci.
 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2015
 2. Prodávající je oprávněn průběžně dle svého uvážení měnit obsah těchto podmínek, a to svým jednostranným rozhodnutím. Pro příslušnou kupní smlouvu platí za rozhodné znění podmínek aktuálně platné ke dni doručení objednávky. Prodávající kupujícímu, na jeho žádost, předloží aktuální znění těchto podmínek.
logotop.png
A Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice (Uvnitř areálu VVUÚ)E vsssro@seznam.czM +420 603 807 110T +420 599 509 026

Kontakt

Prosím vložte své jméno.

Prosím vložte svou emailovou adresu.

Prosím vložte předmět zprávy.

Invalid Input

Copyright © 2024 VSS s.r.o..

Vyhledávání